Familii tinere

Responsabil departament: Pastor – Ioan (Nutu) Popa – 0745111375

Intalniri bilunare la biserica pentru studiu si echipare spirituala

Slujire in biserica in a patra duminica seara lunar